Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 35 )

Superïntendentie hebbende over de Bataaffche gewapende Burgermagt , benevens den Burger Cambitr , Commisfaris van het Uitvoerend Bewind, bij het Departementaal Beftuur van den Amftel. En heeft de eerstgemelde aan de Vergadering gecommuniceerd, dat hij, benevens den Burger de Winter, alhier infpect-ie genomen hebbende van de halve Briga.de Gewapende. Burgermagt van het Departement van den Amftel, hij niet, dan zijn hoogfte genoegen en voldoening kon betuigen over den Patriöttifchen iever, de geestdrift en de vorderingen, waarvan zij, bij dezelve infpeétie, de volkomenfte blijken, bij de waardige manfchappen dezer halve Brigade, hadden ondervonden; als bij welke gelegenheid, hun overtuigend was gebleeken, zowel van derzelver gefchiktheid en goeden wil tot verdediging des Vaderlands, tegen allen Buitenlandfchen aanval, als tót bewaaring der Inwendige rust; 'er wijders bijvoegende, dat het hem Generaal grootelijks tot genoegen zou verftrekken, om, fchoon het Gouvernement over alles zijne zorgen uitftrekt, echter deze Gemeente , in bijzondere gevallen, ten dienst te kunnen zijn , als zich daartoe bereidwillig aanbiedende; waarna* de Admiraal de Winter, de Vergadering van zijne aanhoudende achting verzeekerende; en zich tevens aanbood, om, met de Vergadering, over de belangen der Gewapende Burgermagt, te correspondeeren:

En heeft de Voorzitter, de gemelde Burgers in fub* ftantie geandwoord, dat de Vergadering, vereerd met hunne tegenwoordigheid, hen van derzelver gevoelens van waare hoogachting veizeekerde; terwijl haar niets aangenaamer zou zijn, dan hun, geduurendederzelver verblijf alhier, van nut te kunnen weezen ; dat de Vergadering, hun bedankende voor de ge^eeveneinforrnatiën, tevens met genoegen vernoomen hadt, dat zij voldaan waren, zo wel over de energicque maatregelen hier ter Stede, tot handhaving van rust en goede orde, genomen, als over de loffelijke geestdrift van de Gewapende Burgermagt de^er Stad, en van haaren goeden wil, OHTkraehtdaadig medetewerken tot verdelE 2 giüg

Sluiten