Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergadering»

Dingsdag, i 0£tober, 1799.

Het vijfde Jaar der Bataaffche Vrijheid,

Des Namiddags, ten half één uur.

Voorzitter: j. w. boer.

Is geleezen Request van de Kerkmeesteren van de Waale Kerk en de Regenten van het St. Joris Hof, om daarbij aangevoerde redenen, verzoekende gequalificeerd te worden, om de daarbij vermelde zaak, met opzicht tot een aan die Kerk, onder zekere bepaalingen, befpryoken Legaat, finaal ten einde te brengen:

En is beflooten, hetzelve Adres te ftellen in handen van het Committé van Algemeen Welzijn, om confideratiën en advies.

Zijn geleezen twee Rapporten van het Committé van Juftitie, op de Requeste van van Kuch en Bleij, midsgaders B. Cantor Ifaacsz. en Comp., beide verzoekende favorabele Brieven van Voorfchrijving aan het Vertegenwoordigend Lighaam, ter bekoming van furcheance van betaling voor den tijd van 12 maanden; advifeerende het voormelde Committé daarop alleszins gunstig, als hebbende alle de hier woonende Crediteuren van de Requestranten voor zich ontboden, met dat gevolg, dat de comparanten in die verzoeken hebben geconfenteerd , terwijl voords , door dat Committé» tot provifioneele Sequesters,in die Boedels waren aangefteld, en wel in die van de eerfte Requestranten de éurgers J. Lankhorst, J. P. Gildemeester en Linner Smidt, en in die van den laatstgemelden Requestrant de Burgers M. L. Cohen en/,. 8. Haas, welken alles die Commisfiën hadden geaccepteerd.

Waarop, gedelibereerd.zijnde, is, overëenkomftig dezelve Rapporten, befiooteu, de verzogtte Brieven" X 3 van

Sluiten