is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c as? S

géisc'h juk zijn verlost eh ontflagen eri weder onder de drders en bevelen van het Baraafsch Gouvernement, wir%ü terug gekeerd, zij vertrouwden, dat niet alleen da brenger van dezen Brief, vrij en onverhinderd zoüdé pasfeeren en repasfeereu ; maar ook , dat de.Schippsrs" vSn de Beurt, tusfehen de twee Steden, welken buitens de presfing zijn, zonder eenige belemmering, hunne reizen over en weder zouden kunnen volvoeren i

En is beflooten, aan deze Misfive, voor zo vèel sl& van deze Vergadering afhangt, te voldoen.

Is geleezen Misfive vmQailhaümc Schumanh, Éailluw te Schwerftedt in Ghuringën, in dato den 8fteri dezer; houdende verzoek, om de noodige informatiën intewinnen, èn aan hem te füppediteereh, aangaande het nog in leVeh zijn of overlijden van zekeren Jan Christoffel Bock, welke eenige jaaren geleden, alhier' zou hebben gewoond:

En beflooten, deze Misfive te nellen in handen van het Committé van Juftitie, óm het noodige te verrichten eri te refcribeeren.

Is geleezen Misfive van Kapitein vanNht, cómfnandeerende het depót van het eerfte Battaillon der 6de halve Brigade, gefchreeven te Leeuwaarden, den! 35den dezer; houdende kennisgeeving, dat hij met drié Onderofficieren en 40 Gemeenen, den ^ften dezeri op bekomen last, alhier zal arriveereh, om, tot nader order te verblijven, met verzoek, om voor de noodige Inkwartiering te zórgen ï

En beflooten, deze Misfive te ftellen in handen vari Commisfarisfen van het Comptoir van Inkwartiering en Expeditie, tot informatie, en óm liet noodige te verrichten. &

Is geleezen Misfive van den Burger M. Bax Kap: tem van een der twee Compagniën bezoldigé Nationaale ouardes dezer Stad, houdende kennisgeeving dat het zelve Corps, op last van dén Agent van Oorlog.'n-r.