Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e m5 )

S?bels en Porte epées, sis mede één trom ; eri zulks léd einde gebragt te worden op rekening van den Lande:

En is beflooten, deze Missive te ftellen in banden van het Committé van Binnen'andfehe Correspondentie, om te handelen na bevinding.

ïs geleezen Misfive van den Lieutenant Kelirop, van het Regiment Bataaffche Husfaaren , gefchreeven te Leyden, den i8den dezer, houdende verzoek, om zekeren Hüsfaar van hetzelve Regiment, welke zich Kier zoude bevinden, naar dat Regiment optezeriden :

En beflooten, dezelve Misfive te ftellen in handen van het Committé van Binnenlandfche Correspondentie, om het noodige te verrichten.

Is geleezen Misfive van den Burger St. Jubin, Se", eretans van den Generaal de Brigade Dhinnisdal, daarbij aan de Vergadering inzendende, een doorhem vervaardigd Zangftukjen, in vier Coupletten, ter eere van de Overwinning, door de Franfche en Bataaffche Wapenen bevochten:

Hebbende de Voorzitter tevens aan de Vergadering gecommuniceerd, dat hij den Burger St. //ubin, voor dit blijk van achting, den dank der Vergadering, bij Misfive, betuigd hadt: e 'J

En is beflooten, het gemelde Zangftukjen met genoegen te ontfangen, en het bericht van den Voorzitter aanteneemen voor notificatie.

Is geleezen Request van J. Ringeling Chz., verzoekende, vermids hij zich buiten 's Lands ftaat te begeeven, ontflagen te worden van den post van Lieutenant over de Maofchappen, in Wijk 22, tot den Stedelijken dienst opgeroepen; als waartoe hij, naamens deze Ver» gadering, was benoemd geworden:

En is beflooten, hetzelve Request te ftellen in hariden van het Committé van Binnenlandfche Correspond«ntie, om confideratiën en advies.

h

Sluiten