Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 341 )

Is geleezen Rapport van het Committé van Juftitie, op de Requeste van de Weduwe deCrane en Remmers, Kooplieden binnen deze Stad; daarbij verzoekende, Brieven van voorfchrijving aan het V^egenwoordigend Lighaam, ter bekoming van furcheance van betaling, voor den tijd van twaalf maanden, welk rapport is inhoudende, dat niet meer dan één perfoon, welke zelve geen Crediteur was. en zich noch vóór noch tegen het verzoek declareerde, ai gedaane oproeping, was gecompareerd; waaruit het Committé moest befluiten , dat de overige opgeroepenen, althands niet kunnen woraen aangemerkt, zich te oppofeeren, maar veel eerder door hunne non comparitie, daarin toeftemmen; op welke confideratiën dan ook het advies van dat Committé rustte, om het verzoek van de Vertooners toeteftaan; terwijl voords het niet compareeren der Crediteuren, hen buiten de mogelijkheid hadt gefteld, om uit het midden derzelven, en met hunne approbatie, Sequesters aanteftellen, om met en benevens de Requestranten, denBoedel te vereffenen; dan, dat, daar de Refolutie van de voormaalige Staaten van Holland en Westfriesland, van den i5den November 1792 vrijheid laat, dezelven ook buiten de Crediteuren te benoemen, het Committé daartoe aangefteld hadt de Burgers Pierre Bernard Texier en Mr. Jacob Fredrik Klinkhamer :

Waarop, gedelibereerd zijnde, is, conform hetzelve Rapport, beflooten, den verzogten Brief van voorfchrijving, aan de Vertooners te verieenen, zonder relumptie.

De Vergadering is geëindigd, des namiddags ten

We1U,rr^' en gefourneerd tot morgen namiddag, ten half één uur. ö

Stuk. Ha

Sluiten