is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 447 )

De Vergadering is geëindigd, des namiddags,' 'ten twee uuren, en geadjourneerd tot morgen ndmiddag» ten half één uur.

vergadering, *

Donderdag, 11 December, 1799. Het vijfde Jaar der Bataaffche Vrijheid. Des Namiddags, ten half één uur. Voorzitter: h. l. sc holle vanger.

De Burger II. L. Scholïevanger, heeft deszelfs Pr£fidium, met eene gepaste Aanfpraak, aanvaard.

Is geleezen Extract uit de Notulen van het Departementaal Beftuur van den Amftel, in dato den 9den dézer, waarbij het verzoek door deze Vergadering, bij Misfive van den 7den daarrevooren, gedaan, wordt gehouden voor vervallen, op grond, dat bij de Aarifchrrjving van den Agent van Oorlog, van den aóften 'November, alleenlijk wordt gefproken van zodanige Geweeren en verdere Wapenrustingen, als aan de géwapende Burgers, tot den Stedelijken dienst, van 's Landswege, moeten zijn ter hand gefteld, en dierhalven bij deze aanfchrijving geenszins zijn bedoeld, diegenen, welken behooren tot eenig'plaatfelijk eigendom:

En as beflooten, deze Extract: - Refolutie te ftellen in handen van het Committé van Binnenlandfche Correspondentie , om te dienen van bericht.

Is geleezen Misfive van den Commisfaris van Oorlog Banal; kennis geevende, dat het depot van de 5de halve Brigade, fterk 200 Man, in deze Stad, om Guarnifoen te houden, zal arriveeren; met verzoek, om dezelven van Logement en Vivres te voorzien:

En is beflooten, deze Misflve te ftellen in handen van Commisfarisfen van Inkwartiering en Expeditie tot informatie en om het noodige te verrichten.