is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 45i 3

en aan ulieden van hunne verrichtingen, behoorlijk rapport te doen., in hoop alsdan, door ulieden te zullen wórden gedechargeerd; dan,Medeburgers! ons hierin alsnog te leur gefteld vindende , geeft de ontfangst der hier bovengemelde Misfive ons gepaste aanleiding, om te mogen verwagten, dat die zaak nu welhaast ten einde zal fpoeden.

Gijlieden bevat aldus, dat 'er door ons, reeds vóór een geruimen tijd, aan uwlieder aanvraagen, in dezelve Misüve vervat, is voldaan geworden; en, daar onze Declaratie reeds federt den tijd der inleevering, met alle de geverifieerde Rekeningen en Quitantiè'n, daartoe relatief, aan het Bureau van den Agent van Finantiën is berustende ; vertrouwen de ondergetekenden , dezelve in behoorlijke orde zal gevonden worden ; voor het overige, moeten de ondergetekenden ulieden nog doen opmerken, dat, door hunlieden nimmer eenige daggelden zijn gedeclareerd, en, zo als ulieden te wel bewust is, zij zich, ten diensten van het algemeen, bereidvaardig, geheel belangloos hebben gepresteerd, en dat zijlieden, na de gemaakte bepaling, ten dezen, niet van intentie zijn, den Lande met eenige Declaratie van daggelden te bezwa*aren; en, wat het falaris van hunnen Secretaris, den Burger Cornelis de Veer, betreft, (welke al dien tijd mede dagelijks in dienst der Commisfie is werkzaam geweest,) die Burger heeft zich , uit Vaderlands - liefde , wel met eene geringere belooning, als welke bij meergemelde Misfive, als nu is bepaald, willen vergenoegen. En eindelijk , aangaande de Geëmployeerden, in de 60 Binnen- en 5 Buiten-Wijken , tot het ombrengen en terug haaien der Quitantiè'n en Declaratoiren , voor beide Termijnen; derzelver belooningen zijn mede , door ons, na billijkheid, gereguleerd, met in 'c oog houden van het belang van 'sLands Finantiën, zo als alles nader bij de, door ons ingeleverde Declaratie, Cwaarvan Copie hierbij overlegge) blijken zal; dus, de ondergetekenden vertrouwen, dat 'er, uit hoofde van de nadere bepaalingen, in dikwils gemélde Misfive vervat, geene reflectiën, omtrent de door ons gereguleerde, en reeds voor lang uit betaalde bejboninLll a gen