Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C -5*9 )

Is geleezen Rapport, hierna" geïnferéerd, van het Committé van Binnenlandfche Correspondentie als bij Befluit van den 34ften dezer maand, om de Vergadering te dienen van confideratiën en advies, in handden gefteld zijnde een Voordragt, van den Burger />. P.Charlé, m de Notulen van dien dag geïnferéerd, (en m het Dagblad dier Vergadering geplaatst) en ftrekkende , om de Wagten van de Gewapende Burgermagt binnen deze Stad, om, daarbij aangevoerde redenen, mtetrekken:

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

het committé van binnenlandsché correspondentie te amsterdam, aan de municipaliteit dier stad.

In Amfterdam, den 3iden December 1790. Het vijfde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

medeburgers!

Gij hebt, bij apostille van den ü4ften dezer, In har* den van uw Committé voornoemd, om confideratie en advies , gefteld , een Voordragt, van uw Medelid den Burger P. P. charlé, gedaan op grond van het Reglement voor de Burgerwapening, op den 4den Malj dezes jaars gearresteerd, Art. 1, in het 9de Hoofdleei: "1 f" flaat^HJke Gewapende Burgercorpfen enz.*' en ftrekkende, om, daar uwe Vergadering op den 25 Augustus 1. 1., op eene Misfive van den Colonnel H van Blomberg wegens de, toen ter tijd, plaats heb'

^nvlT/ftan/lghee,den' aan den8enoeL'enCoLmei H van Blomberg de noodige authorifatie, ingevolge

Wnd VU\C Arti\el Van het 9de Hoofdftuk.heït v£ leend, tot het gebruik maaken van de nieuw Geórganifeerde Gewapende Burgers van dit DepartemeXter handhaving der rust binnen deze Gemeente , en het betrekken der noodige Wagten in deze Stad; en daar de redenen, ten welken einde deze authorifaS aan den gedachten Colonnel Blomberg, |s verleend geworden, alsnu komen optehouden, en geene vermoedens

foor-

Sluiten