Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En is, conform lietzely; Rapport, beflooten, de Refolutie, bij deze Vergadering, den suften Aug. ].!., op eene Misffve van* den Colonnel ff; Van Blomberg, genomen, en dë'daarbij, aan denzelven Colonnel verleende authorifatie, tot het gebruik maaken van de Nieuwgcörganifeerde Gewapende Burgermagt dezer Stad, tot het handhaaven der rust binnen deze Gemeente, in zo verre intetrekken, dat alleen de, door dezelve Gewapende Burgermagt,- waargenomen wordende Dagwagten, worden afgefchaft , dan dat wijders nog door dezelve, bij voortduuring,, de bevoorens gewoonlijke Nachtwagten, en het dienvolgends bezetten der noodige posten, zullen worden gedaan en verricht; met last aan het Committé van Binnenlandfche Correspondentie, om, ter zaake voormeld, met den Colonnel van Blomberg, nader te eonfereerem

Is geleezen Rapport, hierna" geïnferéerd, van de Thefaurieren Extraördinaris dezer Stad, op de Requeste, door deDireéteuren van de Euangeüfche Broeder-Gemeente binnen deze Stad , aan het Uitvoerend Bewind geprefenteerd, en door de Finantiëele Commisfie over het voormaalig Gewest Holland, aan deze Vergadering toegezonden, om bericht, confideratiën en advies; houdende verzoek, dat op de quohieren der Verpondingen van de Huizen dezer Stad, moge worden afgefchreeven, de Verponding van een Huis en Erve, door dezelve Gemeente, tot hun Godsdienftig Kerkgenootfchap aangekogt, en daartegen, zeker Perceel, in de Houttuinen, tpt-yqprmeldeKerkgenootichap gediend hebbende , wederom-op dat quöhier gebragt moge worden; en 2. op^e-nadereaanfchrijving van dezelve Finantiëele Commisfie , in het Dagblad der Vergadering, van den i^ften üéto'ber 1. 1., gemeld: , :i, „.„ ,„ .

GE-

Sluiten