Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yan hét Committé Van Finantiën, cm cöi.'fiderstiè'fi ën advies.

ts geleezen Request van de Stads. Roêvlraagende Boden, om daarbij aangevoerde redenen, verzoekende., dat het deze Vergadering behaagen moge.4 de tbands vaceerende Bodênsp'aats niet te vervuilen; neen, maar dezelve te laaten uiilterven:

Ën beflooten, hetzelve Request te (lellen in handen van de Commisfie tot regeling der Ambten, om confideratiën en advies.

De Burger Ogehight., heeft, naamens het Committé van Algemeen Welzijn, ter voldoening aan de Refolutie van den iften dezer maand , ter Vergadering voorgedraagen, eene Concept-Notificatie, ter oproeping Van de Ingezetenen van deze Stad en Jurisdictie, welken door de laatfte Oorlogsrarnpen, noodlijdend zijn geworden, tot opgave der, daardoor bij hua geleedene fchaden:

Ën heeft de Vergadering, zich met hetzelve Concept geconformeerd, en dienvolgends, dezelve Notificatie gearresteerd.

De Commisfie, heflaande uit de Burgers Deiman, Pothof en Jolles, heeft, ter voldoening'aari de, bij Befluit van den 3den dezer,aan haar öpgedraagen last, ter Vergadering geproduceerd; ën aan dezelve voorgedraagen, eene Coiacept-Misfive aan de Ëerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lighaam des Bataaffchen Volks , tot naderen aandrang op een fpoedig ontflag van de Leden dér Vergadering, van dezelve hunne posten:

En is beflooten, deze Concept-Misfive in advies te houden, en ter vifie te leggen tot Vrijdag aanftaarïden.

De Vergadering is geëindigd , des ndmiddags ten twee uuren , en gea'djourneerd tot morgen namiddag

tien half één uur. '

VBK-

Sluiten