is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 90 )

diensvolgends de gewoone A&e van Vrijdom aan de Requestranten aftegeeven; echter wat den Vrijdom voor den Kerkenraad der Remonftrantfche Gereformeerde Gemeente aangaat , alleen voor zo verre betreft, de Impost fubjecle Waaren, door denzelven Kerkenraad , aan hunne Gealimenteerden uitgedeeld wordende.

De Burger. Decker, heeft, naamens het Committé van Algemeen Welzijn, aan de Vergadering voorgedraagen eene Concept Notificatie , ter weering van de hooggaande Bedelarij, binnen deze Stad, vermids het Werkhuis thands van het Franfche Hospitaal ontbluot zijnde , en daarvan , dus wederom, volgends deszelfs nrimitive inrichting, het gewoon en heilzaam' gebruik kunnende worden gemaakt, alsnu daar tegen wederom behoorlijke voorziening konde worden ee-; daan: b .

- En heeft de Vergadering zich met dezelve ConceptNotificatie geconformeerd en midsdien dezelve gearresteerd; zonder refumptie.

; Is geleezen Rapport van het Committé van Algemeen Welzijn, als, bij Befluit van den 7den dezer maand,' om de Vergadering, op het eer/Iepoinè te dienen van bericht en confideratiën, in handen gefteid zijnde eene" Misfive van den Agent van NitioTiaaje Opvoeding," van den 6den daartevooren , houdende verzoek, om fpoedig de msodige informatiën en confideratiën te erlangen, op twee daarbij ingezondene Mi&fives van de. Burgers Emanuèl en Fisier, zich daarbij beklaagende over zekere monopolie, welke bij de Stads Vroedmeesters zoude plaat? hebben, ais waardoor aan hun de gelegenheid wordt benomen, om als Vroedmeesters binnen deze Stad te fun^eeren; niettegenftaande zijlieden hun Examen voor Academiën, hebben afgelegd ; produceerende het Committé voornoemd, bij dat Rapport, eene Concept-Misfive aan den Agent voornoemd, ■ (hierni geMéreerd) waarbij hetzelve zodanige informatiën en confideratiën opgeeft, als, ter voldoening aan dezelve aanfchrijving, zullen kunnen dienen en tevens proponeerende, om de daarbij gevoegde Stirk, ken,