is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 334 )

„ wel een Rekening gevoegd hebben vtor de Huur der j, Goederen , van 26 Augustus l. /., tot de terugönt„ vangst, dan wij laaten zulks aan uiieden over, en m wtj verwagten, dat Gijlieden, in evenredigheid van „ het voordeel die dezelve aan uwe Stad hebben aange„ bragt, Gijlieden ook alzo de Slijtagie aan onze Stad vergoeden zult;n en nimmer konden wij verwagten, dat dit ons fchrijven,op eene ingratieufe wijze, zoude zijn beandwoord geworden; veel min, dat de Municipaliteit van Haarlem geweigerd zoude hebben daaraan te voldoen; dan ter zaake:

Bij de Misfive, welke uwe Vergadering ontfangen heeft, blijkt het, dat de Fournitures zijn gebruikt geweest door onderfcheidene Burger-Corpfen , en dat door den Lande geene betaling voor dezelven gedaan wordt. Hoe zeer wij vertrouwen, dat dit bericht na waarheid is gegeeven, zo is het aan den anderen kant niettemin zeeker, dat, indien uwe Vergadering niet goedgevonden hadde, aan het verzoek van de Municipaliteit van Haarlem, te voldoen, dezelve alsdan, of in de verpligting zoude zijn geweest, de noodige Fournitures aantekoopen, ofte hunne Ingezetenen door Inkwartiering der Burger Corpfen te bezwaaren; het kenen dus der Fournitures, heeft de Municipaliteit voor uitfchotten, en de Ingezetenen voor het inkwartieren van die Burger - Corpfen bewaard, dan, de Fournitures zijn door het gebruik niet verbeterd geworden, integendeel, zij zijn in waarde niet alleen verminderd, maar wij zijn in de verpligting, (willen wij bij tijd en wijlen die weder emploijeeren,,) om vrij wat onkosten te maaken, tot het repareeren , wasfchen en in orde brengen van dezelven; zulks te gemoed ziende, heeft ons doen befluiten, van meergenoemde Municipaliteit eenige Huurpenningen te vorderen; en het is om deze zelve reden, Burgers! dat wij, zonder fpeciaale authorifatie van uwe Vergadering, van dit ons befluit niet kunnen afgaan; wij worden hiertoe te meer gedrongen, wijl onze Magazijnmeester ons heeft bericht, dat'er van de eerfte vuil teruggezondene 100Matrasfen en Peuluwen, i8Matrasfen en 10Peuluwen finaal onbruikbaar waren, en wijders, dat de,op den 10 Februarij 1.1,ontvangene

150