Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 36° )

gehouden, datnaamlijk, overè'enkomftig de Voordragt van het Uitvoerend Bewind, bij Misfive van den 7den Julij 1799 gedaan, de Requestranten zullen moeten inleveren, valabele bewijzen van hun goed gedragen onvermogen, aan de Municipaliteit hunner Woonplaats, welke zal gehouden zijn, dezelve in orde bevonden zijnde, hen van favorabele Brieven van Voorfchrijving te voorzien, en te zenden aan de Departementaal Beftuuren , waaronder gemelde Municipaliteiten behooren, en die goedkeurende, aan de Vergadering te zenden; alles echter buiten kosten van de Requestranten, aan welken de Declaratoiren en dispofitieh, op de Requesten vallei^, gratis, en zonder het gebruik van Zegels, zullen '..-orden afgegeeven; terwijl de termijn .van betaling, bij Decreet van het Vertegenwoordigend Lighaam van n fanaarij I. \ bepaald, bij dit onderhavige Decreet, wordt geprolon. geerd tot ultimo April aanftaanden:

En beflooten, dezelve aanfchrijving te ftellen in originali , in handen eener perfooneele Commisfie, (waartoe benoemd zijn geworden, de Burgers '/ Hoen, Schollevanger en Lublink,") om de Vergadering, ten aanzien van de te houdene cynofure, met betrekking tot de bedoelde Brieven van Voorfchrijving of Declaratoiren, te dienen van confideratiën en advies, en, Copièltjk, in handen van de Commisfie tot de Uitgeweekenen , om, voor zo verre de prolongatie van den termijn van betaling betreft, te ftrekken tot derzelver informatie en naricht.

Aan de orde van den dag zijnde, het Rapport, hierna geïnfereerd, van het Committé van Algemeen Welzijn, betrekkelijk eene, ingevolge van de Notificatie, van den 8ften Januarij 1.1., bij dat Committé gedaane aangave van geledene fchaden , ten gevolge van de laatfte Oorlogsrampen:-

G E-

Sluiten