is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 448 )

plaats, welke zal gehouden zijn, dezelven in ordebevonden hebbende, van favorabele Brieven van Voorfchrijving, te voorzien, en te zenden aan de Departementaal Beftuuren, waaronder gemelde Municipaliteiten behooren,om die goedkeurende, aan welgemelde Vergadering intezenden; alles echter, buiten kosten van de Requestranten, aan welken de Declaratoiren eh dispofitiën, op de Requesten vallende, gratis, en zon* der het gebruik van Zegels, zullen worden afgegeeven4 terwijl de termijn van betaling, bij Decreet van het Vertegenwoordigend Lighaam, van den 11 Januarij 1.1., bepaald, tot ultimo Maart 1800, bij .Decreet wordt geprolongeerd tot ultimo April aanftaanden:

En beflooten, deze Stukken te ftellen in handen Van het Committé van Binnenlandfche Correspondentie, en de Burgers 't Hoen en Schollevanger, tot informatie en naricht; zonder refumptie.

Op het, ter Vergadering voorgedraagene, is beflooten, de Collecte, ten behoeve Van dezer Stads ArmenSchoolen , welke , op Woensdag aanftaanden , was bepaald, uitteftellen tot Vrijdag daaraanvolgenden, en zulks, bij advertentie in de Stads Courant, aan de Gemeente ter kennis te brengen.

De Voorzitter heeft ter tafel gebragt, twee van Coratnisfarisfen van het Comptoir van Inkwartiering en Expeditie'ontfangene Ordonnantiën, groot ƒ 94: 3:10 én ƒ4:6:4, ten lasten van den Ontfanger van bestreetien, voor, in de Franfche maandNivofe, gekeverde Turf aan het Franfche Guarnifoen en doortrekkende Militairen, volgends bijgevoegde Rekening:

En beflooten, de voormelde Ordonnantiën te ftellen in handen van Thefaurieren ordinaris, om te incasfeeren, en de Rekeningen in handen van de Burgers Lam en '/ Hoen, om te quiteeren.

Is geleezen Request van Anna van den Brink, daarWj verzoekende, dat de Commisfie van Intermediaire Directie over het Leprooshuis, moge worden gequali-