Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5*> >

in onze handen gefteid, om uiieden, ten dien opzichten, te dienen van confideratiën en advies.

De Re uestrant heeft, tot appui van zijn ged ran verdoek, bij deszelfs Request te kennen gegeeven, dat de overleeden Directeur der Stads Gevangenisf n, de Burger Virulij', uit order van toenmaalige Burgemeesteren, in de Gijzeling, dewe lke alstoen nog in het Huis der Gemeente geplaatst was, bij Gjfchrifie geannonceerd zoude hebben, dat bija'dkn het den Gijzelaars aan behoorlijke verfchooning en Kleederen ontbrak, men zoude zorgen, hun zulks voor R-kening hunner Crediteuren wierd aangefchaft.

Na ingenomene informatiën , zijn wij onderricht,dat de gemelde overleeden Directeur der Stads Gevargensfen, eenige Jaaren geleeden, op mondelinge order van toenmaalige öurgemeesteren, in de Gijzelm-J. wel mondeling, maar niet fchrifrelijk g-annonceerd heeft, dat, bijaldien het den Gijzelaars aan Klederen ontbrak, rtjen denzelven de Kleeding uit het Werkhuis, ten b hoeven van hunne Crediteuren zoude verfchaffen , dat het ook eenmaal gebeurd is, dat op order van der. Prefident van toenmaalige Schepenen, door den Knecht van den Directeur der Stads Ge vangenisfen, voor een' Gijzelaar, de noodige Verfchooning en Kleeding, voorRekening van deszelfs Crediteur is aangefchaft; dan dat men uit een enkel geval, geenzins kan argumenteeren, dat zulks eene algemeene Wet of Regel, voor het vervolg zoude geworden zijn.

Om welke redenen, wij alsnu zulknde dienen van advies, van gedachten zijn, het Verzoek van den Requestrant, om hem van de benoodigde Verfchooning te voorzien, behoort geaccordeerd te worden; dienvolgende, dat Regenten van het Spin en Nieuwe Werkhuis, behooren geauthorilëerd te worden, om den Requestrant, de benoodigde Verfchooning, indien hem dezelve ontbreekt, voor Rekening van zijne Ciediteuren, aantefchaff'en ; dan dat het verder verzoek van den Requestrant, om van Burger Kleederen, voor Rekeninf; van zijne Crediteuren voorzien te worden, behoort te worden geweezen van de hasd.

Wij

Sluiten