Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

! Wij onderwérpen dit ons geadvifeerde, echter aa-ri uwlieder beter goedvinden, en noemen ons, na Heilwensch,

Het Committé voornoemd. Ter Ordonnantie van hetzelve:

H. HUIJGHENS.

Amfterdam, den suften April 1800. Het zesde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

En is, conform hetzelve Rapport, beflooten, het verzoek van den Requestrant, om hem van de benoodigde verfchooning te voorzien, tè accordeeren, met qualificatie op de Regenten van het Spin- en Werkhuis dezer Stad, orn aan den Vertooner, de benoodigde verfchooning, bijaldien hem dezelve ontbreekt, voorre? kening zijner Crediteuren , aantefchaffen ; wordende her verder verzoek van den Requestrant, om van Burger Klediren , voor Rekening van zijne Crediteuren , voorzien te worden , gedeclineerd en geweezen van de hand.

Is geleezen Rapport' van het Committé van Algemeen, Welzijn', als bij Befiuit van den iüden Maart 1.1., oni zich naar de redenen , welken de Vèrtooneresfen, tot het doen van het ndtemeldeneverzoek, hebben aanleiding gegeeven, te informeeren, en de Vergadering te dienen van bericht,in handen gefteid zijnde twee eensluidende Requesten, het eene van de Burgeresfe Johanna Attfda van Heekeren, Weduwe van J. Wifeiius;, en het arrdere van ue burgeresfe Görhelia Elifabethvati Schooten, Huisvrouw van den Burger C. ii. d Roijf daarbij , refpectivelijk , verzoekende , dat het deze. Vergadering behaagen moge, haar eene honorabele deirri^üe te verfeéhen van den post van Regentesfen van het.Spin-en Weikhuis, waartoe zij den ï7den Januarij 1798, door den Raad der Gemeente zï\n .aangefteld geworden ; alzo 'er, federt eenigen tijd, onaftandigheeden Waren gebooren geworden,, weikeu . haar het langer continuëeren in dien post ontraaden, zoo niet geheel

VI. Stuk. Vv'v' en

Sluiten