Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 520 )

«nal onmogelijk maaken; berichtende het Committé voornoemd, dat dezelve Burgeresfen, op de herhaalde initantiën van eene daartoe, uit het midden van dat Committé,benoemde Comiiisfie, volftandig hebben geweigerd, aan dezelve , qua Commisfie, de verzogte elucidatie te geeven, omtrend de redenen, welken haar tot het doen van derzelver verzoek, hebben kunnen permoveeren; voords. dat gemelde Commisfie daarop aan dezelve Regentesfen hadt voorgehouden, dat deze Vergadering, blijkends de, op derzelver Requeste, gefielde appoïnctementen, niet geneegen fcheen, haar, op derzelver verzoek, zo als hetzelve was liggende, te ontflaan; en dat zij daarop aan de Commisfie hadden geandwoord, dat wanneer deze Vergadering in het eenvouwig gedaan verzoek mogte difficulteeren, zij Regentesfen, alsdan bereid waren, ter bekoming van ontflag, een nader gemo iveerd Verzoekfchriftaan deze Vergadering inteleeveren:

En is, dienvolgends, beflooten, om de Burgeresren Wifelius en a Roij, uittenoodigen, om een nader gemotiveerd adres , ter dezer Vergadering intezenden.

De Vergadering is geëindigd, des namiddags, ten #wee uuren, en geadjourneerd tot Maandag aanftaanden, des namiddags, ten half één uur.

vergadering,

Maandag, 28 April iSco.

Het zesde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

's Ndmiddags, ten half één uur.

Voorzitter: i>. d i e p v e s t.

ïs geleezen : ï. Extra-ft uit de Notulen van het Departementaal Beftuur van den Amftel, van den ^fterr dezer, daarbij aan de Vergadering toezendende een Exemplaar der Quotifatie -Biïliëtten, voor de Heffing bi) voorfcnot op de Bezittingen, en verzoekende, om.

niet

Sluiten