Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5*» )

niet alleen voor zo veel het resfort dezer Stad aangaat,

ma;r ook voor de overige Municipaliteiten, onder het Depa rément van den Amftel, de benoodigde Exemplaaren derzel^e Quotifatie-Billiëtten te doen drukken eh opteleggen, ten einde aan dezelve refpectivelijk, zo veele Exemplaaren daarvan, tegen behoorlijke restitutie der onkosten, te doen afgeeven, als die Municipalic^Iten , als voor hunne Gemeenten benoodigd, aan doze Vergadering zullen opgeeven, met last, aan alle de Municipaliteiten, onder dit Departement, om, op het disttibuëeren van dezelve Quotifatie Billiëtten,de noodige orders te ftellen en zorge te draagen, dar aan de intentie van het Vertegenwoordigend Lighaam, exaételijk worde voldaan.

a. Misfive van de Municipaliteit van Nieuwer-Amftel, van Leijmuijden en VriefeKoop en van Weespercarspel en Hoogbijlemer, daarbij, ingevolge dezelve aanfchrijving van het Departementaal Beftuur voornoemd, refpe&ivelijk opgeevende het bij hun benoodigd getal Exemplaaren van de voorzegde Qjotifi*tieBiiliëtten; als de eerstgemelde Municipaliteit 1300, de tweede 120 en de laatstgemelde 3ooftuks, terwijl deze laatstgemelde Municipaliteit tevens verklaart, dat derzelver Kas buiten ftaat is, daarvan de kosten te draagen, met verzoek .[om dezelven, dkrfulven te ftellen op rekening van den Lande:

En is beflooten:

x. Aan het verzoek van het Departementaal Beftuur van den Amftel, „ om, niet alleen voor zo veel het n resfort dezer Stad aangaat, maar ook voor de overige „ Municipaliteiten, onder dit Departement, de benoo„ digde Exemplaaren der Quotifatie - Billiëtten te doen „ drukken en opleggen, ten einde aan dezelve refpec0 tivelijk, zo veele Exemplaaren daarvan, tegen be„ hoorlijke restitutie der onkosten, te doen afgeeven, „ als dezelve Municipaliteiten, als voor haare Gemeen„, ten benoodigd, aan deze Vergadering zullen opgeet, ven," te voldo*n°

VV V 9,

3. De

Sluiten