Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 33 )

fin dus denzelven niet te bezwaaren, niet de daarop door de Commisfie voorgeftelde, belasting van / 501-6

<x. In het door de Commisfie voorgedraagene, ten aanzien van den opengevallen post vaft Marktmeester van de Osfenrnarkt, te difficulteeren, maar op denzelven post, te leggen eene Jaarlijkfche reeogrline, ten behoeve van de Stad, door de Vergadering, op Voordragt van de Commisfie voornoemd,nader te bepaalen,

3. De opengevallene twee posten van Adfiftenten» aan het Comptoir der Belasting op de Honden, riet te vervullen, fieen, maar dezelven te vernietigen; wordende dienvolgends de Refolutie van den 4den April 1. 1., voor zo verre dat gedeelte betreft, waarbij de Èurger J. F. Ruijter, als van dien post ontzet zijnde, is gelast geworden, dm denzelven te blijven waarneemen, tot dat de Vergadering, daarin nader zou hebben voorzien, alsnu ingetrokken en buiten elf eét gefield, en dezelve j. F. Ruijter, dus, aknu, finaal ontflagen,,

4. Den post van Commisfaris van het Nijmeegfche Veer, met de Commisfarisplaats van de Zeeuwfche Veeren te verë'enigen, en dus tot éénen post te brengen.

5. De kleine posten, bij loting, onder de Leden detf Vergadering < te verdeelen.

6t Dag te ftellefl tegen morgen, om te bepaalen, Welke posten, van de op de Lijst gevonden wordende Opengevallene Ambten en Bedieningen, bij provifie, ter vervulling in de Kooij zullen worden geplaatst.

De Vergadering is geëindigd , des namiddags ten twee uuren, en geadjourneerd tot morgen namiddag tea half één uur.

lil. Stuk.

VXR-

Sluiten