is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 83 )

dati ons verzeekerd te houden, dat gijlieden, Burgers Vertegenwoordigers! met ons, van de onaffcheidbaar. heid dier beide quiestiè'n i zodanig zoudet zijn overtuigd, dat gijlieden niet zoudt hebben gedifficulteerd, om, ten fpoedigften, de zaak ten principaale te termineeren, als waardoor dan tevens het different, over de al dm niet betaling der Traétementen, zoude zijn beflist geworden.

Dan, tot ons innig leedweezen, zijn wij, uit het ter onzer kennis gebragt Decreet van den I5den dezer, ontwaar geworden, dat gijlieden, op een provifioneel Rapport van uwe perfooneele Commisfie, de qusstie over de betaling der Traétementen hebt befïïst, zonder op de zaak, ten principaale, alsnog, te hebben gedisponeerd.

Hoe zeer ons fteeds beïëverd hebbende, om, voor 20 verre ons betrof, aan uwe Decreeten eene onverwijlde executie te geeven, vinden wij ons dus., in dit voor ons zo onaangenaam geval, gedrongen en verpligt, om met de betaling der voorfchreeveri traétementen, zo lange te fupercedeeren, tot dat bij ulieden, over de zaak ten principaale, gedisponeerd zal zijn.

Vergunt ons dus, BurgersReprefentanten! om,met al dien ernst, welke dezejzp onaangenaame zaak vordert, en met_ al den eerbied aan uwe Vergadering verfchuldigd, bij dezen, op wam fpocdige beflisfing van het different, over de aanftelting van eenen Procureur, «antedringep.

Daar door zal deouasstie over de betaling der traéleinenten tevens worden afgedaan, en, zoo wij alsdan, met betrekking tot onze füstérrue, tegen onze verwagting mogten fuccumbeeren, dan zullen wij altoos die gerustftellende overtuiging met ons wegdraagen, van al het mogelijke te hebben aangewend, om onze Gemeente bij haare rechten te handhaven, en om dezelven ongefchonden overteleeveren aan onze Opvolgers, door welken wij hoopen, ten fpoedigften vervangen te worden.

Heil en Eerbied!

De Municipaliteit voornoemd. Ter Ordonnantie van dezelve: En