is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 89 3

En heeft de Vergadering, zieh met hetzelve Concept geconformeerd, en beflooten deze Misfive aftezenden, zonder refumptie.

De Burger Decker heeft, naamens de Commisfie tot regeling der Grondvergaderingen, aan de Vergadering voorgedraagen, het benoemen van vier Commisfiën, ter Organifatie van de vier Kiezers-Vergaderingen, welken op morgen, 'snamiddags ten vier üuren, alhier zullen plaats hebben, én welde Kiesvergadering No. r. in de Clasfiskamer in de Nieuwe Kerk; No. a. in dé Kamer dezer Vergadering; No. 10. in de Kamer van het Committé van Koophandel en Zeevaart en No. ir„ in de Kamer van het Committé van Juftitie i

En zijn daartoe benoemd geworden de Burgers Ogehtight, Schoiievanger^van Leuvenig, Schaap Mss., Decker, Zielkens en Baart, en de Secretaris dezer Vergadering, aan welke Gecommitteerden, de onderlinge verdeeling, ter afvaardiging van twee hunner, voor ieder Kiezers Vergadering wordt overgelaaten; zullende voords, als na gewoonte, aan ieder der Kiezersvergaderingen , ter adfiftentie worden toegevoegd een Stads Roêdraagende Bode.

Is geleezen de volgende Voordragt van het Committé van Algemeen Welzijn, benevens de daarbij overgelegde Copie Misfive van de Burgers Dirk Waendert Rngert en Gerardus Smit, naamens de Regenten van het Burgerweeshuis dezer Stad, aan dat Committé ingezonden, beide betrekkelijk de zo menschlievende als onverfchrokkenedaad, door het Burger Weeskind, Frans Sloetman, oud 17 Jaaren, in de redding van Maria Brieze, Huisvrouw van Pieter Moque, uit het water, betoond, en breeder bij dezelve Misfive omfchreeven ; en wijders daarbij voordraagende, om aan dien verdienftelijken Jongeling, daarvoor een blijk van erkentenis te geeven;

VII. Stuk.

M ' GE-