Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 338 )

illustre dezer Stad, houdende verzoek, dat het de^Vergadering behaagen moge, om, vermids de Burger vanSmnden Hoogleeraar aan bet Athenauml voor den tijd van vijfjaar zitting heeft, als Lid Zn iet Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek , eiï ?i] Curatoren het van hunne duure verpligting reken den, m tijds te zorgen, dat, door het temporair afwel?ZT ge™e,denHoogleeraar, geen onherftelbaar Jtïtïl9VL 6 Swdeerende Jongelingfchap worde toehe" ÏTt0\en, te qualificeeren , en in ftaat te (lellen, een behoorhjk tradement te kunnen aanbieden, aan dien perfoon, welken zij, om den voormelden deden? ™*' * VervuIIen' gefchikt zullen oor-

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

het committé van algemeen welzijn, aan dë municipaliteit van amsterdam»

medeburgers!

Het behaagde ulieden, bij apostille van den 8ften dezer, UJ onze handen te ftellen, om daaröp te dienen van confideratién en advies, de Voordragt, van Curatoren van het Atheneum Illustre, dezer Stad, Mrs C W. Visfcher en D. Hooft, waarbij dezelve verzoeken,* dat het der Vergadering gelieven moge, hen Curatoren ïn-, 4? Ie ftellen' door het uitlooven van een behoorlijk Iraétement, den post van den Hoogleeraar J H van Smnden , door een daartoe gefchikt geoordeeld* wordend Perfoon, ad interim, te kunnen vervullen, en hen de noodige qualificatie, tot het doen van een bepaald aanbod, te verkenen.

Uwlieder Committé erkennende , dat het van het hoogst aanbelang is, dat, ten fpoedigften, aan het verzoek van welgemelde Curatoren worde voldaan, vermids uwhedoi Committé, even als Curatoren, overtuigd is, dat, door her temporair afwezen van den Hoogleer-

* aar

Sluiten