Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 339 )

aar van Swlnden, een onherftelbaar nddeel aan de fta deerende Jongelingfchap zoude worden toegebragt, zoo niet, op eene efficaciè'ufe wijze, in de vervulling van deszelfs gewigtigen post, aan de doorluchtige School, wierde voorzien : en voords, overwegende, dat het goed voorüitzigt, hetwelk Curatoren hebben, om dien post met fucces te kunnen vervullen, indien uwe Vergadering, door het uitlooven van een behoorlijk Tractement, hen daartoe zal gelieven in ftaat te ftellen; zo zoude uw Committé van advies zijn, dat uwe Vergadering, het Tracfement, hetwelk door de Stad, aan den Perfoon, welken Curatoren, ter vervulling van den post, van den temporair afwezenden Profesfor van Smnden, zullen beroepen, zal worden uitgereikt, behoordét te bepaalen op/aooo:— 's Jaars, en dat Curatoren, door deze Vergadering, tot het doen van zodanig aanbod, behoorlijk zouden dienen te worden gequalificeerd.

Dan, daar de Hoogleeraar J. H. van Smnden, hoewel zonder daarvoor eenig Honorarium te genieten , en alleen uit zucht om nuttigê Ledert voor de Maatfchappij te vormen, ook nog op zich genomen hadt, het Onderwijs , voor de Chirurgijns en Apothecars Leerlingen, onder opzicht van de Commisfie van Geneeskundig Toevoorzicht; en deze Lesfen geheel zijn afgefcheiden van die, welke aan de doorluchtige School Worden gegeeven; uw Committé dezelve van dat aanbelang rekent, dat ook dit poincï deszelfs aandagt niet mag ontglippen, zo zoude uw Committé proponeeren, dat het uwe Vergadering gelieve, derzelver Committé van Algemeen Welzijn te qualificeeren, om, zodra de post van den Hoogleeraar van Swlnden, door Curatoren , ad interim, zal zijn vervuld, den^ in gemelden post, beroepen Leeraar, van Stads wegen , te verzoeken, ook in dit laatfte geval, den Hoogleeraar van Swinden, op dezelfde gmiè'ufe wijze te willen vervangen, en, even als welgemelde Hoogleeraar, de Lesfen, onder opzicht van de Commisfie van Geneeskundig Toevoorzicht, aan de Chirurgijns en Apothecars Leerlingen, in het daartoe gereed gemaakt Auditorium t wel te willen geeven.

Wij onderwerpen een en ander aan uwlieder welwikkend

Sluiten