Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 46 )

aevens twee Leden der Vergadering» denzelven deiwegens had gecomplimenteerd.

En is beflooten het verrichtte in dezen te approbeéred*

Is geleezen Misfive van den Aide de Camp van den Lieutenant Generaal FicJor, houdende kennisgeeving, dat dezelve Generaal, gepasfeerden nacht, om zaaken van aanbelang, den dienst betreffende, naar den Haag hebbende moeten vertrekken, hem gelast had, aan deze Vergadering zijn leedwezen te betuigen , van deze Stad te hebben moeten verlaaten, zonder de eer gehad te hebben, de Vergadering van zijne aanhoudende hoogachting te kunnen verzeekeren; dan, dat hij wenschte9 binnen kort, alhier te retourneeren, om zich deswegens fchadeloos te ftellen:

En beflooten deze Misfive aanteneemen voor notificatie.

Is geleezen Misfive van den Bailluw en het Committé van Juftitie van de Loosdrechten, in dato den 6den dezer; houdende verzoek, dat hét deze Vergadering behaageh moge, zeker Meisjen, genoemd Naatje Hiïlebrand , voorheen gealirnenteerd geweest iri het Diaconie Weeshuis alhier, doch aldaar, federt den oden Aug. 1. 1., rondzwervende, en uit hoofde haarer zinneloo.-iheid, in bewaaring genomen, van daar te doen afnaaien, en op eene gefchikte plaats, alhier te laaten verzorgen:

En beflooten deze Misfive te ftellen in handen vari het Committé vsn Algemeen Welzijn, om het noodige te verrichten.

De Voorzitter heeft ter Tafel gebragt eene, uit den Haag ontfangene Ordonnantie , ter fomma vad ƒ379:13:—, ten behoeve van deze Vergadering, en ten lasten van den Ontfanger van W'estreenen, wegens betaalde ScheepsVrachten, Liggelden en verdere Onkosten, bij het tcansportecren van Brandhout, van deze $tad, voor- en naar het Magazijn der Franfche Trou-

pes"

Sluiten