is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 203 )

verklaaren , beftaande , naamentlijk , daarin, zo bet hun voorkomt, dat de maatregel, door ulieden ddargefteld, met deze twee vraagpoinften, niet voldoende genoeg is aan het Befluit van den iaden Julij I798» hetgeen onder anderen behelst: dat, na" het uitgebragte Plan van Schikking, aan de gezamentlijke Kerkgenootfchappen zal zijn voorgedraagen, de refpedive Kerkgen'HJ fchappen met elkander daarover in conferentie zullen treeden, doch waartoe, tot heden, nog geen geleg.ndheid, is gegeeven, en men dus ook niet kan zeg-1 gen, dat een eenig Kerkgenootfchap weigerachtig is geweest, om, door minnelijke fchikkingen, deze zaak te willen termineeren.

Zo is het dat Gequalificeerden van het RoomschCatholijk Kerkgenootfchap, in de onderftelling zijn, dat hunne, in Godsdienstige begrippen verfchillende, Medeburgers, even al s zij lieden , eerder den minnelijken weg van fchikkingen zullen inflaan, dan wel het hoogfte recht willen uitoefenen ,* en hierom ulieden verzoeken, om in plaats van enkel alleen niet te blijven bij deze gedaane aanvraage, maar 'er bij te voegen de middelen, om, ten fpoedigften, mondeling conferenfiën te kunnen entameeren, met de refpeflive Kerkgenootfchappen , ,met aanwijzing van tijd en plaats, ten einde aan ulieden het onaangenaametefpaaren,om, zii den I9den dezer, in de verpligting te zijn, van alle de Papieren, relatief de Kerkelijke Schikkingen, naar het Vertegenwoordigend Lighaam des Bataaffchen Volks te moeten zenden.

Wij vleijënons, Medeburgers! dat dusdanige gelegenheid , blijken zal draagen van onze welwillendheid, en ons verlangen aan den dag zal leggen, om meerder en meerder,met onze, in Godsdienstige begrippen verfchillende, Medeburgers, verëcnigd te zijn en te blijven.

Het fchijnt aan uwlieder Beftuurovergelaatentezijn, dit heilzaam, dit groote werk, te tendeeren, en volgends onzen wensch, te eindigen; en op dat het niet zoude fchiinen , dat wij iets zouden verzoeken, hetgeen op het eerfte aspect, vruchteloos zoude voorkomen in deszelfs gevolgen; verklaaren wij wel genegen te / Cc 3 zijn