Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 357 )

Bekendmaakingen en andere Papieren, deze Inrichting

betreffende, te laaten drukken.

6. Indien zulks noodig mogt zijn, de hulp der Wijkmeesteren, tot het rondbrengen der Berichten en tërughaalen der Intekeningbilletten.

7. De noodige adfiftentie, ter bewaaring der goede orde, zo bij de uitdeeling der Lootjens als der Soupe zelve.

- Weshslven zij-zich keeren totuliedenMedeburgers, verzoekende dat gijlieden hunne belanglooze en menschJievende poogingen gelieft.te bevoorderen, door hun de opgeroeide vrijhéeden en adfiftentie goedgunstig te accordeeren; en voords uw Committé vaa Algemeen Welzijn te authorifeeren, om, bij onvoorziene voorvallen, gemelde Inrichting, in alle opzichten, zo veel te begunstigen, als de omftandigheedèn aouden vorder ren, en Stads belangen'toelaaten; verzoekende eindelijk authorifatie op de Regerjten der beide Huiszittenhuizen, om met hun de uoodige arrangementen te maaken, om, tegen betaling, het noodige Brood uit gemelde Huizen, te bekomen, of hetzelve, voor hunne rekening, in gemelde Huizen te doen bakken, indien zulks gevoeglijk mogt kunnen gefchieden,

't Welk doende enz*

FRANCOIS HOVIUS. ') PIETER DE HAAN PSZ.

Amfterdam, den nden December 1800. Het zesde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Waarop gedelibereerd en in aanmerking genomen zijnde, dat de zo loffelijke als menschlievende poogingen van de, bij het voorzegde Adres, bedoelde Ingezetenen , den bijftand dezer Vergadering, voor zo verre de penurie van dezer Stads Geldmiddelen toelaat, alleszins meriteeren, en voords gelet zijnde op het gunstig bericht, door de daartoe benoemd geweest zijnde perfooneele Commisfie, op gisteren, nopens het beloop der kosten, van den verlangden bijftand, ter Vergadering uitgebragt:

Yy 3 Is

Sluiten