Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 33 )

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

aan de municipaliteit van amsterdam.

medeburgers!

Door ulieden, in handen vanThefaürierenordinaris, om te dienen van confideratiën en advies, gefield zijn,de twee eensluidende Requesten van J. Verlooij en J. C. A. Konthojf, beide te vooren geweest zijnde Trompetters, de eene van de Wester en de andere van de Jan Rodenpoortstoren, hoofdzaakelijk behelzende ? dat, op den 4den April jongstleden, door deze Vergadering eene aanfchrijving aanhun is gedaan, waarbij zij van hunne posten worden ontzet, met injundlie j om met de waarneeming der gemelde posten, provifioneel, te continuëeren, hetwelke op den 3den Julij daaraanvolgenden, blijkends eene Acte, wederom is ingetrokken, als wanneer zij door nieuw aangeftelde perfoonen, van wegens deze Vergadering, zijn vervangen geworden.

Dat ondertusfchen de Vertooners, hoewel zij met hunne Noodhulpen, geduurende een aantal Jaaren ge^ contra&eerd hadden, om voor de waarneeming ieder ƒ 60: • 's Jaars te betalen, benevens de Emolumenten; zij echter federt primo Maij 1797 geen Traclement, hetwelk voor ieder ƒ 160 :•— 's Jaars bedroeg, hebben bekomen , maar dit alles door hunne Noodhulpen is cmtfangen , waaromme zij verzoeken dat het uwe - Vergadering behaagen moge, de noodige order te ltellen, dat aan hun het nog competeerende • Tractement van primo Maij 1797, tot den 3den Julij i8oo,s worde voldaan. ^

Thefaurieren hebben de eer te rapporteeren,dat aan hun, bij naauwkeurig onderzoek, gebleeken is, dat de beide Trompetters reeds in den Jaare 1797, wegens het weigeren van de ter dier tijd vastgeftelde Belofte, van' hunne posten zijn ontzet geworden, waarvan zij, bij Lxtraét, hebben kennis bekomen, en hunne Noodhul-

IX. Stuk. E pen

Sluiten