is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C "8 )

voords, de Vergadering in ftaat te ftellen, om daaraan, binnen den bepaalden tijd, te kunnen voldoen.

Zijn geleezen vier Adresfen, als: i. van dë Regenten der Huis/iaën Aelmoeslëniers Armen, aan de Oude Zijde déze* Stad ; 3. van Ouderlingen en Kerkmeesteren der Lmheriche'Gemeente; 3. Van deRegenten van het Roomsen Carholijke Jongens Weeshuis; en 4. van de Dhconen dér Nederduitfche Gereformeerde Gemeente, daarbij refpeétivelijk, verzoekende, dat de Vergadering aan hun gelieve te verleenen, het voordduurend genot van den Vrijdom van Lands- en Stadslmpofitiën:

En is beflooten die verzoeken te accordeeren, en alzo aan de Requestranten, de gewoone Aéte van Vrijdom, aftegeeven ; en wel aan de Regenten van het Roorasch-Catholijk Jongens Weeshuis en de Diaconen voornoemd, met aanmerking, dat aan de Vergadering gebieekeais, dat zij zich, ter Kleeding hunner Onder* hoongen, zo veel mogelijk, hebben bediend van Inlandfcne Stoffen en Fabriek-Goederen.

Is geleezen een Rapport van het Committé van Juftitie, daarbij een gunftig bericht van Weesmeesteren dezer Stad overleggende, en voords favorabel advifeerende op de Requeste van Gerrit Scholten c. ƒ., q. q., in het Dagblad der Vergadering van den 4den Wovember des voorigen Jaars, omfchreeven:

En is beflooten, overëenkomftig hetzelve Rapport, favorabel op dezelve Requeste te disponeeren.

Zijn geleezen twee Requesten, het eene van H. Haakman , en het andere van G. Brinckman , Medicina Doétoren, alhier, daarbij refpeétivelijk verzoekende begiftigd te worden met hec opengevallene Stads Doctu aat:

En beflooten deze Requesten te ftellen in handen van het Committé van Algemeen Welzijn, om daarop, bij het lonaceren der voor te draagene Nominatie, zodanig