Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C as }

En befiooten, hetzelve Request voor als nog te houden in advies.

Is geleezen R.equest van Córneüs Hofdijk, verzoekende begiftigd te worden met den post van Schipper van deze Stad op Heemftede en de Glip, als welke vacant was gebleeven, uit hoofde dat zich daartoe, bij de begeeving van Ambten in den Jaare 1800, geene Sollicitanten hadden opgedaan:

En is befiooten. hetzelve Request te ftellen in handen van het Committé van Algemeen Welzijn, om confideratiën en advies.

Zijn geleezen twee Misfiven refpedivelijk van de Burgers Aldertvan den Bosch en Abraham Pothof Jansz., daarbij aandringende op derzelver ontflag als MedeDirecteuren van de Quotifatie. Cas, uit hoofde dat zij, om aangevoerde redenen, buiten ftaat zijn dien post verder waarteneemen:

Waarop gedelibereerd zijnde, is befiooten, de Burgers Aldert van den Bosch en Abraham Pothof Jansz., ingevolge derzeiver gedaan verzoek, van hunnen post, als Mede • Directeuren van de Quotifatie Cas, honorabel te ontdaan; met dankbetuiging aan denzelven voor de dienften door hen, in die relatie, aan de Stad beweezen.

Aan de orde van den dag zijnde, de Requeste van Hermanus Stroink, daarbij, op grónd, dat aan hem, bij twee Refolutiën van het Stads Beftuur, van den iften November 1797 en 3iften December 1798 een geevenredigd Ambt,'voor zijnen, door de veranderde omftandighèeden, verlooren post van Castelein in de Stads Logementen in den Haag, plegtiglijk is toegezegd, verzoekende alsnu begiftigd te worden met den post van Koster van de Wester Kerk, door het overlijden van den Burger Maarsfin vacant geworden:

Is befiooten het Request te ftellen in handen van de Commisfie tot regeling der Ambten, om (ten eiade de voormelde Refolutiën effect te doen forteeren) vóór de

eerst-

Sluiten