is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£ 97 5

. ..En heeft de Vergadering zich met hetzelve Rap. pqrt geconformeerd en dienvolgends 'befiooten:

1. De Commisfie voornoemd:, te verzoeken en te qualificeeren, om het onder dezelve berustende faldo van Rekening, als welke mids dezen-wordt geappror beerd, ter fomma van ƒ436:18:6, alsmede de forrï van ƒ825:12: — , van den Burger f. Kousfeau, gereclameerd ,. tegens onderhandfche.Quitantie ter Thefaurie ordinaris dezer Stad bvertebrengen.

2. De, door dezelve Commisfie bij haar vierde en laatfte Rapport gegeeverie Berichten, aanténeemeri voor notificatie»

3. Dezelve Commisfie, en wel fpeciaal de Burgers H. L. Hamaker, H. Ravek.es, H. Al Mouwe, W. Verweij, B. Meijer, J. Posthumus- en E. J. van den Berghi, (als hebbende,de Burger^. Sobbe zich eenen geruimen tijd van de werkzaamheeden der Commisfie onttrokken ,) met dankbetuiging voor den belangloozen iever, en de behartiging van.het meeste voordeel van de Stad, in de uitvoering van hunne moeilijke en werkzaame Commisfie , bij aanhoudendheid aan den dag gelegd, en waar door zij zich, bij deze Gemeente verdienftelijk hebben gemaakt, van deze nu afgeloopene Commisfie, op de horiorabelfte wijze, te ontflaan en volkomen te dechargeeren.

, A\De PaPieren en befcheiden bij hét meergemelde laatfte Rapport overgelegd , bij de Archiven dezer Vergadering,, en de voorzegde Rekening en Verandwoordingter Thefaurie ordinaris, te deponeeren.

De Vergadering is geëindigd , des namiddags ten! twee uuren , en geadjourneerd tot morgen namiddag, ten half één uur.

X. Stuk. jvj

VER»