is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergadering,

Maandag, ao Julij, 1801.

Het zevende Jaar der Bataaffche Vrijheid.

'sNlmiddags, ten één uür.

Voorzitter: l. ogelwight.

Is geleezen een Extract uit de Notulen van net Departementaal Beftuur van den Amftel, van den I7den dezer; houdende approbatie van de, door deze Vergadering gedaane aanftelling van K. Schuitemaaker, tot eerften Leermeester in een der Stads Armenfchoolen:

En beflooten deze Extract - Refolutie aanteneemeh voor notificatie, en Copie daarvan, benevens Extract dezes, te zenden aan de Curatoren en de Commisfie van Beftuur van dezer Stads Armenfchoolen, midsgaders aan gemelden K. Schuitemaaker, tot informatie.

Is geleezen eene Misfive van den eerften Commisfaris der Franfche Troupes , in foldij der Bataaffche Republiek, daarbij inzendende eenige Exemplaareri van de Conditiën, benevens de Modellen, waarop, volgends de, in de Nieuwspapieren gedaane annonce, de aanbefteeding zal gedaan worden, van diverfe foorten van Lederwerk, welken, geduurende den loop van één Jaar, benoodigd zullen zijn; met verzoek, van dezelven wel ter vifie van een ieder te willen leggen, en, na* den afloop der aanbefteeding; de Modellen te willen doen retourneeren:

En is beflooten, deze ftukken te ftellen in handen van de Commisfarisfen van het Comptoir van Inkwartiering en Expeditie, om het noodige te verrichten.

Aan de orde van den dag.zijnde, het doen van eene keuze, uit het tweetal Perfoonen, door de Commisfie van Geneeskundig Toe voorzicht, bij derzelver Misfive, van den i5den dezer, voorgedraagen, ten einde

daar-