Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C »3§ )

Ambten en Bedieningen, een' gefchikreti post voor defc Requestrant B. Stroinck, voorhanden is, ten einde hem alsdan daar mede te begiftigen.

Aan de orde van den dag zijnde een voordragt van de Commisfie tot regeling der Ambten, daar bij overleggende een Lijst van vacante Ambten en Bedieningen , en voords daarbij hunne confideratiën, op fotnnuge posten, aan deze Vergadering fuppediteerende:

En, in aanmerking genomen zijnde, dat het Befluit van den iaden Junij 1799, waarbij de toenmalige Roster van de vVesterkerk, H. M. Maarsfen, van alle Stedelijke recognitiën is gelibereerd, alleen tot denzelven nu overleden Koster betrekking heeft, zonder dit die refolurie tot volgende Kosters behoort geëxtendeerd te worden:

Is cobform dezelve voordragt beflooten, aan den post van Koster van de VVesterkerk opteleggen, bij deze, eene jaarljkfcht recognitie, ten behoeve van de Stad, ter fomma van driehonderd guldens:

En is wijders gerefolveerd dezelve voordragt, voor zo verre de and re daarbij voorgeftelde poineten betreft, alsmede de daarbij overgelegde Lijst, als nog in advies te houden en ter vifie te leggen, tot Donderdag den 3often dezer.

Is geleezen een bericht, van het Committé van Koophandel en Zeevaart, houdende kennisgeeving, dat heden, door hen, ter Thefaurie Ordinaris dezer Stad, is overgebragt geworden eene fomma van ƒ3387:— zijnde, ni aftrek der onkosten, het netto provenu, van de belasting op de verzonden en door hen verzegeld wordende geldfpeciè'n, en zulks van den ijden Januahj I. 1. tot den ndeh dezer maand, inclufive:

En is beflooten dit bericht, met dankbetuiging voor de, door dar Committé aangewende moeite et> bevoordeeling dei Stads Kas, a ntuiewincn voor notificatie.

U

Sluiten