Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( »39 )

Is geleezen "een Extract uit de Notulen van het Committé van Algemeen Welzijn, daarbij, ter voldoening aan het Befluit van den I4den dezer, in plaats van den, op z'jn verzoek favorabel OTitüagen&aTgetB.Zurmü/ileny tot Mede Lid van de Commisfie van Beftuur van dezer Stads Armenfchoolen, vöordraagende den hmgtT Hendrik Pieter Mohenboer :

• En is, dien conform, befiooten, den Burger Hendrik Pteter Molkenboer, tot Mede-Lid der voornoemde Commisfie te benoemen en aantefiellen:

Zullende dezelve ter dezer Vergadering worden opgeroepen, om hem van dit Befluit kennis te geeven; met uitrioodiging, om zich deze keuze te Iaacen welgevallen.

De Vergadering, uit hoofde dat het Prajfi.'ium van den Burger Ludolph Ogelwight, op heden, ltaat te expireeren , overgegaan zijnde ter benoeming van een* Vice Prefident, in plaats van den Burger Huijbtrt Basten, welke, tot; heden, als zodanig heeft gefungeerd, is daartoe benoemd geworden de Burger Hendrik Zielkens. En heeft de Burger Ogelwight* daarop ,. deszelfs Prajfidium, met eene gepaste Aanfpraak , nedergelegd, daarin opgevolgd wordende door den Burger Bastert, voornoemd.

De Vergadering is geëindigd, des namiddags ten twee uuren, en geïdjourneeid tot morgen aanüddae ten één uur, *

Sluiten