Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( m )

Jacob Harkes; doch dat het ons, bij onderzoek, is ge« bleeken, dat die Burger het Veer heeft verlaaten, zonder zijn ontflag van de Muuicipaliteit, noch van uwlieder Committé, zo verre ons bekend is,te verzoeken} wij hebben ook niet kunnen opfpeuren, waar of de gemelde Schipper zich thands bevindt,ten einde wij hem zouden kunnen conuringeeren , zijn' post behoorlijk waarteneemen,en aldus de goede orde te maintineeren.

Behalven dezen, zouden 'er nog twee Schippers vari deze Stad op Groningen, en vice ver fa, moeten vaaren, dan dezelven zijn al eenigen tijd vacant, en van tijd tot tijd, door de Commisfie tot regeling der Amb:er:, op de Lijst in'deKooi gefield, doch waarvoor zich, voor alsnog, geene Requestranten hebben opgedaan; waarfchijnlijk wel, omdat zij met de algemeene Vaart op Hamburg en Embden, enz., meerder Vrachten konden verdienen;dan welke nu, daar, door de gelukkige geflootene Vredes Pralimihairen, onze Zeehavens, weder als vanouds, onverhinderd kunnen bevaaren worden, fterk verminderen, en de Beurtvaarten wederom geprefereerd zullen worden; zo dat 'er zich wel Reques= tranten zullen vinden, om in de Beurtvaart op Groningen, en vice verfa, geplaatst te worden.

Belangende de voorzieningen, welken door den Commisfaris van het Groninger Veer worden gemaakt, ingevalle 'er geen vaste Beurtfchepen voorhanden zijn, moeten wij remarqueeren, dat het alhier een conftant gebruik is, in zodanige gevallen, een Schip aanteleggen,' om de Reis alléén naar die plaatfen te doen; vermids zulks anderszins eenige derangementen in de Beurt te dier plaatfen zoude kunnen veröirzaaken; behalven dit, zoude het op Groningen zelden anders kunnen gefchieden, dewijl de Schepen , welken alhier te huis behooren, niet gefchikt zijn om in die Beurt te vaaren, en dus derzei ver eigenaaren ongeneegen zijn zodanige Reis te doen £ waarom de Commisfaris altoos in de verpligting is, Groninger of Vriesfche Schepen teneemen, welken zich mede niet anders zouden willen e»gageeren,dan alleen derwaards; omdat zij op hunne plaatfen voordeeliger Vrachten bekomen kunnen.

Wij zijn dus van advies, dat door ulieden, aan die Vvv a van

Sluiten