Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8 )

tellingje, dat hy de Voorrede voor het tweede Stukje geïchreven heeft, 'er by doet; daar kan ik geen cöniept van maaken; of hy moet bang geweest zyn dat Willem de Vyede het niet zou te weeten gekomen zyn, dat hy de Voorrede voor het tweede Stuk van een Lofrede op Willem den Eersten had gemaakt (Iaat hem hier den een of den anderen goeden Vriend eens wat aan geholpen hebben, dat wil niet zeggen.— Schots was toen wel til dood, maar Pieteij" van Schelle was echter toen zya Vriend nog) maar als hy 'er eer by het Scadhouder]yk Huis meê had willen inleggen, dan had hy , dunkt my wel mogen zwygen, cat hy 'er, om de omftandigbeid van dien tyd , zyn naam niet onder dorst

zetten; dit was, zó het my voorkomt, voor

7.00'n Cordaac Man als de Fleer Bekkhey is, wat laf gedaan.— De goeije Man ]ykt hier, in di: geval niet kwalyk n:iar zekere Struikroover, die zich voor eenige jaaten tusfehen Zutpben en Rarderwyk in een Bosch onthield; deze Deugniet hield zich altoos met een geladen fnaphaan agter een' boom verfchoolen, en één enkelde Reiziger ziende pasfeeren, zo fchooc hy dezelvn 'ter neder , ontnam hem zyn byhebbend goed en geld, en maakte zich dan weder wech.— Want d^ Heer Berkhey moet zeer denkelyk inden jaare 1779 de Ora-ijeparty niet fterk genoeg bevonden hebben, om 'er zich als een Voorvechter voor op te doen , en hield zich dierhalven nog agter het feberrn, om te zien hoe de kans zich keeren zou; maar nu hy denkt dat de Oranjepartv moet triumph-ere-i, nu komt voor den dag! nu is hy de Held die de Voorrede voor het tweede Stukje van de Lofrede op Willem pen Kersten gefchreven heeft, en durft dat zes jaaren ra datum in een Brief, die kwanswys tot aanpryzing van dit Werk, maar om braave Regenten te gispen , gefchikt is, fchoon het geheele geval van dat Voorredefchryv *n 'er met de hairen bygefcheurt is, re kennen te geven.— Doch mo glyk zal men my hier in tegenwerpen, dat Berkhey het fchryven van die voorrede als door hem gedaan , niet behoefde ruchtbaar te maken, om aan

het

Sluiten