Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeevaartkundige Werken, 31

gemeener en gemaklyker gebruik te brengen; Voor zo verre het Werk van den Heer de Hartog ook tot dit laatfte einde zal medewerken, verheugen wy ons met deszelfs uitgave; maar wy hadden gewenscht, dat hy, liever dan een geheel Werk op zich zelve uit te geven, daardoor het getal van fchriften over het zelfde onderwerp, onzes- oordeels zonder noodzakelykheid, te vermeerderen, den Zeeman in zyne keuze te belemmeren, deszelfs kosten te verzwaaren, en door al die oorzaken het vertier van beide Werken te ftremmen, dat hy, zeggen wy, liever zyne aanmerkingen op ons Werk, indien hy 'er heeft, en zyne verbeteringen Op hetzelve , afzondcrlyk uitgegeven, of aan ons medegedeeld had: wy zouden ze gereedlyk, openhartig, en dankbaar hebben aangenomen, uitgegeven, en 'er den Heer de Hartog allen roem van doen toekoomen (*). Waarom toch elk eenen afzonderlyken weg ingeflagen, in plaats van elkander de behulpzaame hand te bieden tot wegruiming der beletfelen op de

ge-

(*) Zo alj wy hier boven vaii p. 17—20 het éénige dat in de Verhandeling van den Heer de Hartog als nieuw kan aangemerkt worden, niet alleen opgegeven, maar ook nader verklaard, en met het oude, om het dus nog in een gunstiger daglicht te ftellen, vergeleken hebben.

Sluiten