Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C * )

naam hunner weldenkende Medeburgeren een

Committé Revolutionair. Ten zelvcn daa-

ge bragten zy hun wel doordagt ontwerp tot Hand, verzamelde ten dien einde een moedig gedeelte der braven onder de Burgery aan het Hooft deczer Stad , voorzagen de zelve aldaar van Gefchut, Geweeren en Pieken , en ftclde Zich in ftaat van Optocht. • Alles dus geregeld zynde ging het Committé vergezeld door eenige uit den bloem der Burgery naar het Raadhuis, alwaar op dat tydftip de Vroedfchap vergaderd was, en deed in naam der bovengemelde gewapende Burgers by monde van den Burger c. j. loncq, eifch —

I. Dat de tegenwoordige fubiifteerende Schuttery zouden worden gedisfolveert en vernietigd , en dat van die vernietiging en disfolveering dadelyk een Publicatie zoude worden gedaan.

C. Dat de Geweeren zoude worden opgehaald , voor zo verre die niet reeds in gebruik waren; en

3. Dat aan den Commandant der Militaire ftondelyk fchriftelyke Ordres zoude worden gegeven dat hy, met de zyne tegen

geen

Sluiten