Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of Leerredenen. I j

ij»******.* ********* ******** **********

TWEEDE LEERREDEN.

Dat niemand omtrent het erkennen van eenen Godt onverfchil-. lig mag zyn.

Non potcst Arbor mala bonos Fructus facere..

Eenen kwaaden Boom kan geene goede Jfrugten voortbrengen. Matthcus VII.

t. 18.

M Yne opgenome Textwoorden A. T. behelzen eene waarheid , welke niet alleen, door de ondervinding bekragtigt ; maar op. de rede. zelve gegrond is :. want mits den Boom eene oorzaak is, door den. ftigter der natuur tot een zeker foort van uitwerking bepaalt, zoo. is 't ( buiten een mirakel ) hem' onmogelyk een ander foort van, Vrugten als overeenkomende, met des zelfs aart of natuur voort tebrengen. Dit dus zynde , kan zelfs, eenen goeden Boom gecne andere goede

Sluiten