is toegevoegd aan uw favorieten.

Wapenhuis der geloovigen, of Leerredenen tegen de hedendaagsche dwaalingen der geenen, welke geene goddelyke openbaaring aanvaarden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9 2- Wapenhuis der Geïooyigen ichepper, eert uwen vader, bemint uwen wcl.docnder: gedenkt dat dien zclvcn iiwen rechter is, die gy moet ontzien: uw leven en uwe dood is in zyne handen : als gy zwaarlyk zondigt, 't is zyne goedheid , dat u. de eeuwige ftraf fen> niet overvallen :; vreest hem dan , nog en fcherpt nooit meer tegen den aUcrhoogftcn : want is dat gy uwen Vorst in \ aanhooren van andere vreest te lasteren , hoe en vreest gy den. God des Hemels in zyn eige tegenwoordigheid niet te vervloeken ? Laat ons dan, ó allerlicfhe,die ontzaglyke Majefteit voor alle de oneere hem van Kyne fchepzels aangedaan, zonder-ophouden, dienen , laat ons hem met de hemelfchc geesten in ncdrighcid des harten aanbidden, loven- en danken, tot dat wy het geluk hebben, van hem met hun in alle eeuwigheid te aanfehouwen

A M E N.

*, *. * * * *

2ÈSDE