Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

136 Wapenhuis der Gelvovigcn !•> de menfchen zyn zoo dwaas, dat, si daar zy by eenen menfchelykenkon33 ftenaar niet durven lasteren't gene j3 zy niet kennen, maar het gelooven * »3 noodig te zyn, als zy ?* daar zien.. 33 Nogtans in deze wereld, wiens be33 hierder men hun zegt, dat God is, 33 die dingen durven berifpen, welkers »3 eindens of redenen zy niet en ken33 nen." Dat nu God de wereld niet beter en heeft gefchapen, is om dieswille dat het hem alzoo belieft heeft, gelyk het hem belieft heeft die niet eerder te fcheppen, en geene meerdere te fcheppen : hy heeft die niet beter gefchapen, om dat ze-volmaakt en goed genoeg was tot het einde, om het welk hy die gefchapen heeft, te weten om zyne volmaaktheden op deze wyze, en in zulken graad kenbaar te maken, ja al is dat deze wereld in haarv zelve overweegt zynde, niet alle mogelyke volmaaktheden heeft, zy en konde nogtans nog beter, nog vohnaakter zyn tot het einde, om het welk God dc wereld heeft gefchapen. Ta», zeggen dan, dat eenen fchepper, in wie geen onvolmaaktheid is,-maar alleen oneindige volmaaktheden ook

duf-

Sluiten