Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HANDELINGEN

DER

KAMER vahRHETORICA, TE GOUDA,

J)aer men Scbryft:

UIT JONSTE BEGREPEN.

In derzelver extra-ordinaire groote Vergadering, door HeerenBefcherm-Heeren, Belluurderen, Amptenaeren en de in de Stad prsfent zynde MeedeLeden, gehouden op Dir-gsdag voormiddag den 26 April 1791.

|Je voorzittende Heer Beftuurder, de Heer G. CTV at eb en der, opende deeze Vergadering meteene korte doch welgepafteAenfpraek, ftrekkende om^aen de praefente Heeren onder 't oog te brengen, hoe t meer dan tyd wierd, dat de bëlangens der Kamer, zoo lang wegens onvermydelyke omftandigheeden hebbende moeten ftilftaen, thans weder met ernft by de hand genoomea en voortgezet wierden, 't geen \ oogmerk was deezer zamenkomft.

De eerfte Secretaris de HeerJ. A. van Alphen, las daer op aen de Vergadering voor, de Handelingen van de laerttgehoudene algemeene Vergadering op den 15 Aug. 17»7* neevens een kort bericht van het gepasieerde by de Kamer in deezen tusfchentyd: 't welk beide goedgekeurd, en gem. Secretaris wegens zynen yver en oplettenheid bedankt wierd.

De Heer Penningmeefter deed ter zeiver tyd opening van den ftaet der Cafla: welke in juifte orde bevonden zynde, wierd zyn Ed. wegens gedaene moeite en nauwkeurigheid bedankt.

De voorzittende Heer deed den voorflag, of men in de invordering der agterftallen niet liefst den verloopenen

Sluiten