is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelyk gezangboek, by de Evangelisch-Luthersche gemeente te 'sGraavenhaage in gebruik

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Advents en Kersgezangen. 233

I 2. Sion ftrooit voor u zyn' palmen, Zyne groene takmti uit. Ik, ik wil in dankb're pfalmen, Met een vro* «ik maatgeluid, Nu ik uw geboortedag, My zo troostïik, vieren mag, Uwen lof en roem verhoogen, En u : lenen naar vermogen.

mp Wat zult gy, ó vorst des levens! Niet tot myn uithoud beftaan, Nu my alle rampen tevens Plotsling njjeigen neêr te flaan! Nu naar 't ftrenge van Gods recht, sÏParadys my is ontzegd, Stelt uw' komst (wie kon dit !lopen?) My op nieuw den ingang open. ï 4. 'kMoet in band en boeien zuchten: 'k Wacht van t» mix' vryheid weêr. My, die fchaamt' en fchand' moet sSijjchten, Zult gy eens bekleên met eer, En, geheiligd !<ior uw bloed , Schenken 't onwaardeerbaarst' goed, 3it in duurzaamheid en waarde Overtreft al 't goed der irdë.

1 5. Niet doet u uit 's hemels zaaien, Uit den troon van iir en magt, In deez' laagte nederdaalen Dan uw' liefd* ïiln 't aardsch gedacht, Nu 't noch uitkomst weet noch dad, En in zynen jamrnerftaat't Allerergst' nog heeft

fchroomen, Als een vriend te hulp te komen, jjI 6. Prent dit altoos in uw' harten, Gy, die telkens .. !:rmt en klaagt Over 't zwaar gewicht der fmarten! •ont u moedig, onverfaagd. Staakt in 't eind' uw bang : ptreur. Uwe hulp is voor de deur. Hy verfchynt, r|e, vol ontferming, U zal neemen in befcherming.

17. Laat u dit tot blydfchap wekken Nood'loos is het

■ g'u kwelt Hoe gy hem tot u zult trekken. Hy, 'liens komst u is voorfpeld, Komt vry willig, komt vol Jst Om den angst, die u ontrust, Alle rampen en elen-

!:n, Gantschlyk van u af te wenden. I 8. Schoon uw' zondenfchuld u griefde, Nood'loos is "f|t dat gy beeft: Jefus dekt die met zyn' liefde: Jefus 't, die z' u vergeeft. Zyne fter ryst op in't oost • ;fus komt tot zondaars troost; Hy zal u verzek'ring

«even Vaa uw deel aan 't zalig leven»

9. Waar-