is toegevoegd aan je favorieten.

Christelyk gezangboek, by de Evangelisch-Luthersche gemeente te 'sGraavenhaage in gebruik

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 Advents en Kersgezangen.

p. Waarom baart u dan 't vermogen Van uw' vyan Vrees en fchrik ? Hy verydelt al zyn poogen * Velt hei, in een oogenblik. Jefus komt: hy komt vol eer, AI uw koning, als uw heer, Toegejuichd van hemelingetj Die zyn' komst ter eere zingen.

10. Welkom dan, è vreugd der vroomen! Welkom,j welkom hier beneên! 'k Weet het doel dat u doet kei men; Welk een ampt gy zult bekleen; Dat gy 't mensc{| dom door uw' dood Zult verlosfen uit den nood. 'k Z;'-\ die weldaad eeuwig roemen; Eeuwig u myn Heilan| noemen.

Gez. LXXXÏII. Wyze : Door adams val &c. 1

i. I^L/fTyn' blyde ziel verheff' den beer! Myn Fïeilaew j_VH zy gepreezen Om all' de weldaên , om al d'eei My door zyn' gunst beweezen! Myn' ned'righeid Zit zich bereid Een heil, wel waard' te roemen. 'kA«l niet geacht By 't aardsch genacht: Nu zal 't my zalj noemen.

a. Hy heeft aan my iets groots verricht, Hy is dj heer der heeren, Voor wiens vermogen alles zwicht i Wiens heiligheid wy eeren; Wiens menfehenmin, Eem j uit, eeuw in, Hen toeftraalt, die hem vreezen. H; fhuikt de magt Van't trotsch gedacht, Hoe groot hun*j waan moog' weezen.

3. Hy, hy heeft grooten uit hun erf, Ja van de troon verdreeven, En nederigen menigwerf Tot hoogf,' ftaat verheven. Hy fchonk in nood Aan armen broo4 En ryken-, die, in zonden, Aan ydelheên Hunn' fch; befteên, Zyn ledig weggezonden.

4. Hy, die zyn volk geen' hulp ontzegt, Een toi vlucht is der vroomen, Heeft israël, zyn' trouw? knecht, Genadig aangenoomen; Welk heilryk lot A reeds door God, Ten blyk'van zyn' genade, In eeil wigheid Was toegezeid Aan abram en zyn' zaade.

Gei