is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelyk gezangboek, by de Evangelisch-Luthersche gemeente te 'sGraavenhaage in gebruik

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Advents en Kersgezangen. 235

'Gez. LXXXIV. Wyze: Door adams val verdorven is.

1 /7^\ eloofd zy isr'els fterke God! Zyn naam zy hoog V\JJT Terheven! Hy heeft zyn volk door 't heilryksf :lc Tot juichen ftof gegeeven. Men ziet nu weêr De ngt en eer Van davids huis gefteegen: De zaligheid, !im toegezeid, Is thans door ons verkreegen.

2. God, die aan 't volk profeeten zondt, Heeft ons ifti' trouw gezwooren. De vyand , die ons tegenftondt, 'Beft alle kracht verlooren. Hy, die zyn woord, Van !flds gehoord, Den vad'ren deedt beklyven, Zal fteeds 'herbond Van zynen mond Voor ons indachtig blyven. t 3. God heeft zyn' diergezwooren eed Aan abraham, ghouden! Hy maakt' een eind aan 't bitter leed, Dat %yands legers brouwden. Laat abrams kroost Door 'Ckd getroost, Van 'shoogften lof gewaagen. Laat elk, ilreid Tot heiligheid, Aan 's heeren oog behaagen. ! 4. En gy myn zoon gy zult profeet, Des aller-» jhogften heeten, En maaken 's heeren weg gereed. Gy llt al 't volk doen weeten Wat zalig lot De gunst van ;J)d Aan isr'el heeft befchooren; Dat hy 't gemoed, feeën boete doet, Zyn vryfpraak zal doen hooren. :! 5. God toont ons zyn' barmhartigheid: Hy doet het «licht ftraalen, Dat held'ren glans op allen fpreidt, m in het duister dwaalen. 't Straaldt van omhoog Hen •fs in 't oog, Wie fchaduwen verblinden: Het doet in bly', Van dooling vry, Den waaren heilweg vinden.

Mfez. LXXXV. Wyze: Nu maak ons heilig heere groot f

Hy kwam wiens komst ons nog verheugt, Der heid'nen licht en troost en vreugd. Der voltén heil verfcheen op aard'. Een' maagd heeft ons Gods $ ion gebaard.

j 2. ö Diep geheim tot's hoogften eer! Gods geest daald' W> maria neêr: Zy, overfchaduwd door Gods kracht, jeeft 's aardryks Heiland voortgebragt.

S.öWou-