is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelyk gezangboek, by de Evangelisch-Luthersche gemeente te 'sGraavenhaage in gebruik

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242 Adyents en Kersgezangen.

jood en heiden. Hy zal, door u ten vorst gefield, Uv wil verbreiden. Hy zal door zyne booden Den mensc jj ten hemel nooden.

4. 't Gezegend heillicht, ryk in glans, Straalt elk :| d'oogen: Het houdt, gedaald van 's hemels trans, E opgetogen: Gantsch isr'el zal het roemen, En't zyn've+. troosting noemen.

5. Dus juichte fimeon voorheen, Met blyde klanken Dat eik zyn' ftem met hem vereen' Om God te dankeii Opdat wy, by ons fterven, Gelyken troost verwerveif

Gez. XCIII. Wyze: Uit mynes harten gronde.

ï. "IT ofzingt den heer gy vroomen! Hy houdt wat h II j belooft: De Heiland is gekomen, Der volkjs heil en hoofd. De heer verftoot ons niet, Maar hei* tot heil en leven Ons zelfs zyn' zoon gegeeven, Die^ leven voor ons liet.

2. Hy komt! ó welk een liefde Betoond' aan ons k heer! Toen onze ramp hem griefde Zondt hy zyn' hijjj ter neêr. Van zynen hemeltroon, Sprak hy ons vry v| fterven , Liet ons genae verwerven, Door Jefus zynen zo<L

3. Hy kwam tot ons op aarde, In diepe ned'righdl En droeg 't geen ons bezwaarde, Gewillig en bereil Onthieldt zich van zyn'magt En fmaakte geen verblydej Voor dat door dood en lyden Ons heil was aangebragt. f

4. Het is volbragt! ó menfehen, Brengt daar voor G| uw' dank! Brengt hem, die hoort uw wenfehen Verlost* lofgeklank! Waar nergens uitkomst is, Daar helpt hyi genade;. En heelt der zielen fchade, Tot uw' behl denu.

5. Gy vriend der menfehen kind'rcn! Verwerp tl Jefus! niet! Gy zyt, wie zal 't verhind'ren ! Het heil w| op men ziet. Stel toch ons hart gerust1 Als zond' <t brengt in 't lyden, Help dat wy haar beftryden, G»I daar toe kracht en lust!

6. 1