Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *• )

denzelven te dooden met dé eerst» gele-

genheid, gelyk hy ook gedaan heeft, want met hem eer,* in een klein bosch alleen zyode , «loeg hem met een s.uk h.»ut dood. en liep na den oever van de Zf e , alwaar hy met een bootje, dat daar was , zich in zee begaf,, en kwam alzoo in Egypten. Van daar ging hy te voet ra Jerusalem. alwaar hy van een ryk Heer in dienst genomen wierd, om dat hy besneden was, waarvan by nog niet wist, daar wFerd hy onderwezen in de joodsch» wet. en in de costuimen van Israël.

Kort daarna zond hem z»nen Heer on» eenige appelen te koopen by zynen Vader, die niet ver van daar woonde en die hy niet kende, doch Judas die a'ltyd rnet den geldduivel bezeten was , stak h-t geld in zynen zak, en klom over de muur van den hof daar de appelen stonden wilde dezelve steelen , eB zynen Vader die ze bewaakte, onderhield hém daar over, waar over Judas zoo gram wierd dat hy zynen Vader zoo sloeg dat hy ter aarde viel, nam de appelen en gat die aan zynen meester, des anderendaags kwam zyne Moeder klagen by zynen meester, dat harén man op het Sterven lag van de slagen die Judas hem gegeven had, dadeïyk wierd hy in het regt getrokken en gevoanist, dat zoodra o> man zoude gestorven zy„ , hy de weduwe zoude moete„ trouwen, hetwelk ook ■jesch.ed is kort daarna. Alzoo trouwde Jutlas met zyne eigen moeder, en men

Sluiten