Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TER BRÜILOFTE

VAN DEN HEER

HENDRIK ARNOLD HOTZE,

EN MEJUFFROUW

ANNA CHRISTINA KNOLLEMAN.

Ik zie,gezegend Paar! het heugchlyk uur verfcheenen» Waarop ik myne Niche als Bruid begroeten mag*

Zoude ik dan niet met recht by 't plechtige verëenen > Myn blydfchap uiten , daar elk onzer deezen dag Zich in Uw lot verheugd! uw ftaat gelukkig noemt! U t'zamen zegen wenfcht! uw keuze billyk roemt.

Door Bloedvcrwantfchap aan mynNichtdus nauw verbonden> Zie ik dien grooten ftap niet onverfchillig aan,

Daar gulle vfiendfehap fteeds by ons bleef ongefchonden •> En wy van uwe jeugd,uw gantfche levens baan, Steeds hielden tot ons doel ,om in uw waar belang, Zo veel ons moog'lyk was te vord'ren uwen gang.

Ik

Sluiten