Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit is, ö deugd en liefdïijk Paar!

Dc dag, dat gij voor 't Echt-Altaar, 1 Uw handen, lief en trouw, te faam in een mogt ftreng'Ien;

Dit is de dag dat Febus fchicht,

Uw beider Minnefmart verligt, En uwe harten zal, in 't Huwlijks-Bed, verënglen,

Dat Welvaard uwen Echt befproei, Met Zegen, Voorfpoed, Bloei en Groei;

En Telgen, die den roem van uw geflacht vermeeren, Die fteeds aan Amflels Kielrijk Y, Het heil van iedre Maatfchappij,

En hun geboortengrond, hun Vaderland waardeeren.

Omhels elkander lief en teer!

Uw liefde groei nog daag'lijks meer, Zoo dat de Grijsheid zelfs, haar nimmer doe vermindren;

Tot gij het Zilvre of Goude Feest,

Moogt vieren, vergenoegt van geest, Aan een' gewenschten disch, met veel geliefde kindren.

Sluiten