Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O P

HET SMARTELYK AFSTERVEN

VAN

MYNE GELIEFDE ZUSTER

J U D l T H DE B O S C II.

Overleden den VI4?» Augustus MDCCXCIII.

Treed nader , wien 't gemis van teergeliefde panden

De felgetroff'en ziel doorboort met wrede fmart, Eie immer 't heilig vuur voelde in uw' boezem branden,

Dat zustermin ontfteekt in 't broederlykc hart. Treed nader , laten hier zich onze tranen mengen..

Dit offer voegt het best aan Juditbs heilige asch. Hier moge een droeve gaè den laatlten plicht volbrengen

Op 't graf der lieve vrouw , die al zyn wellust was. Een ander leide ginds met roodbekretene ogen

Een dierbre huwlylcstelg naar 't aklig grafgefLeent',

Ook

Sluiten