Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 33 ')

by des Suppliants eer en belangens zoo zéér betrokken zyn, in deezen ten onregte heeft plaats gehad, als mede dat de Suppliant niet om pligtverzuim in deszelfs post als Leeraar, maar veel meer om andere of politicque redenen of befchuldigingen, onverhoord is gedeporteerd geworden, en dat zulks al mede is uitgevoerd met behulp de Gerechtsboden in het verhinderen van hem Suppliant in het waarneemen van deszelfs Predikdienst, verklaart de gèdaane ftenirninge en deporteeringe van den Suppliant van onwaarde, en ordonneert den Kerkenraad der Doopsgezinde Gemeente alhier, kost- en fchad&oos, den Sup> pliant in zyn werk als Leeraar van gemelde Gemeente niet te turbeeren, maar in tegendeel aan denzelven te prseftèeren; waar toe dé Gemeente zig by 's Ondergetekende beroepinge als haaren Leeraar heeft Verbonden, ten minften voor als nog.

AStum den 14 July 1797.

Ter Ordonnantie van dezelve.

É. TER MAAT;

Sluiten